ΑΓΓΕΛΑ ΠΕΤΡΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑΡΗ

Φυσικοθεραπεύτρια
Ειδικευμένη στην Νευροεξελικτική
Αγωγή N.D.T. Bobath

Εγκεφαλική παράλυση 

Εγκεφαλική παράλυση είναι μια μόνιμη αλλά μεταβλητή διαταραχή της κινητικότητα και των στάσεων του σώματος, που εμφανίζεται τα πρώτα χρόνιας ζωής του ατόμου και οφείλετε σε βλάβη του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξή του. 

 Ο όρος μόνιμη διαταραχή, υποδηλώνει οτι η ανώμαλη βλάβη και λειτουργεία του εγκεφάλου παραμένουν καθ΄ολη τη διάρκεια ζωής του ατόμου. 

 Ο όρος μεταβλητή διαταραχή σημαίνει οτι μπορούν να επέλθουν σημαντικές αλλαγές στην κινητικότητα του ατόμου λόγο ωρίμανσης αλλα και εκπαίδευσης και θεραπείας.